Het Westerkwartier heeft veel sterke punten die aandacht verdienen. Mooie landschappen met een rijke flora en fauna, cultuurhistorische schatten, gezellige dorpen. Het Gebiedsfonds Westerkwartier brengt middelen en mensen samen. Zo ondersteunen we projecten die de kwaliteit van de regio versterken.

Projecten

Heeft u een idee voor een project dat goed is voor het Westerkwartier en zoekt u financiële middelen om het te realiseren? Dien dan een aanvraag in bij het Gebiedsfonds Westerkwartier. Het Gebiedsfonds werkt snel en eenvoudig. Op deze pagina vindt u de informatie die u nodig heeft. Wilt u meer weten of hulp bij uw aanvraag, neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

Wie kunnen er een project indienen?

Zowel bedrijven, organisaties als particulieren kunnen een project indienen. Werkt u samen aan een project, dan dient u een penvoerder aan te wijzen die de aanvraag doet en verantwoording aflegt over de besteding van de middelen en het resultaat.

Welke projecten steunt het Gebiedsfonds Westerkwartier?

Het Gebiedsfonds ondersteunt projecten die bijdragen aan behoud, herstel en de ontwikkeling van het landschap en de belevingswaarde van het Westerkwartier. Denk aan het onderhoud van een oud borgterrein of een kerkhof, de aanleg van een wandelroute, de teelt of productie van een oorspronkelijk regioproduct. En wellicht ook uw project.

Belangrijk is dat uw project zichtbaar resultaat voor het Westerkwartier oplevert en de uitvoering ten gunste is van het Westerkwartier en haar inwoners. Ook stimuleren wij projecten waarin vrijwilligerswerk en/of burgerparticipatie een wezenlijke rol spelen. Financiering vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de realisatie van projectvoorstellen die niet tot overheidstaken gerekend kunnen worden.

Hoeveel draagt het Gebiedsfonds bij aan de totale projectkosten?

Dat is afhankelijk van het project. Het Gebiedsfonds Westerkwartier subsidieert nooit het totale bedrag. U zult voor een bepaald percentage altijd op zoek moeten naar mede-financiers. Bijdragen uit het fonds kunnen overigens ook zelf worden ingezet als co-financiering van grotere projecten. Financiering vindt echter niet plaats om bezuinigingen vanuit overheden op te vangen.

Het bestuur van het Gebiedsfonds Westerkwartier komt 4x per jaar samen om te vergaderen over ingediende projecten. Uw projectaanvraag dient tijdig en uiterlijk 2 weken voor een bestuursvergadering binnen te zijn.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 29 augustus 2018.

Let op: Voor nieuwe subsidieaanvragen is nog slechts beperkt geld vanuit het fonds beschikbaar.

Welke criteria hanteert het Gebiedsfonds?

Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken wij naar de volgende punten:

  • Het Westerkwartier en zijn inwoners profiteren van de uitvoering van het project.
  • Het project zorgt voor behoud en ontwikkeling van natuur- en landschappelijke waarden die kenmerkend zijn voor het Westerkwartier en Middag Humsterland. De beleving van die waarden neemt door het project toe.
  • Het project versterkt de beleving van de cultuurhistorie van de regio.
  • Het project vervangt geen taak van de overheid.
  • Het project vangt geen bezuiniging van de overheid op.
  • Het resultaat van het project is zichtbaar in het landschap.

Middelen kunnen eenmalig worden ingezet, maar ook voor langere tijd. Ook komen zowel projecten binnen als buiten de bebouwde kom in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Gebiedsfonds Westerkwartier 2013 - 2018 © Copyright

Webdesign: He!leen | Realisatie: Studio Impact